Designonstock.com nu online bestellen !    Gewoon gemakkelijk .... en laagste prijs garantie*
Nederlands 
  Home
Bestellen Betaalmethodes Bezorgen Contact Brochure Designonstock.com Winkelwagen
Producten
  Designonstock banken
  Designonstock fauteuils
  Designonstock stoelen
  Designonstock tafels
  Designonstock krukjes
  Designonstock kussens
 
Extra
  Disclamer
  Garantie
  Privacy Policy
  Retourneren
  Voorwaarden
  Veel gestelde vragen

 

  Voorwaarden  
Algemene Voorwaarden Robeerst Interieurs.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.01 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door
         Robeerst Interieurs uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.02 Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van
       deze algemene voorwaarden waarbij de klant afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden.
       Een door de klant gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.01 Alle aanbiedingen, prijsopgaven en offertes van Robeerst Interieurs, in welke vorm dan ook,
         zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door Robeerst Interieurs schriftelijk anders is overeengekomen.
2.02 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende afmetingen en kleuren gelden slechts bij benadering.
         Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2.03 Door de Robeerst Interieurs verstrekte prijslijsten en brochures zijn aan wijzigingen onderhevig en
         gelden niet als offerte.
2.04 Robeerst Interieurs behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren,
         betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.
2.05 Opdrachten en wijzigingen zijn pas bindend indien Robeerst Interieurs deze heeft aanvaard of bekrachtigd,
         al dan niet bij geschrifte. Onverlet het vorenopgemerkte vervalt een offerte in ieder geval na vijf werkdagen na 
         dagtekening daarvan.
2.06 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een
        overeenkomstig deel van de totale prijs.
2.07 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale
         omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2.08 Indien en voor zover maatvoeringen door de koper zijn opgegeven is de juistheid daarvan geheel voor
         rekening en risico van de koper. Eventuele veranderingen welke hun oorzaak vinden in een onjuiste opgaven
         van de maatvoering zijn voor rekening van de koper.
2.09 De koper dient personeel van zowel Robeerst Interieurs als ook door haar in te schakelen derden
         waar nodig de vrije toegang te verstrekken voor het uitvoeren van werkzaamheden.
2.10 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele op- of afleveringsdatum als streefdatum
         en niet als fatale datum.

Artikel 3: Opdracht
3.01 De koper is ten opzichte van Robeerst Interieurs volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld
        in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de koper.
3.02 Robeerst Interieurs biedt de koper de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te plaatsen of elektronisch per e-mail.
         Robeerst Interieurs behoudt zich ter zake alle rechten voor.
3.03 Robeerst Interieurs is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht,
         telefonisch of elektronisch per e-mail, voor wat betreft de inhoud en vorm, die zij van de koper ontvangt, de correcte
         gegevens zijn.

Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten
4.01 Een overeenkomst komt tot stand nadat Robeerst Interieurs een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat
         Robeerst Interieurs met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
         De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper daartegen
         binnen drie werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
4.02 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Robeerst Interieurs slechts voor zover zij door Robeerst
         Interieurs schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5: Prijzen
5.01 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt () en inclusief BTW.  
5.02 De prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc.
         In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Robeerst Interieurs gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig
         te verhogen.

Artikel 6: Betaling
6.01 Betaling van het verkoopbedrag minus een eventueel voldaan aanbetalingbedrag dient vooruit te geschieden
       zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is
       overeengekomen.
6.02 In het geval een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden is de betalingstermijn netto per
       omgaande tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven.
       Levering zal eerst dan pas geschieden indien het volledige factuurbedrag is betaald.
6.03 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zij tussen Robeerst Interieurs en de klant schriftelijk
       zijn overeengekomen.
6.04 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door Robeerst Interieurs
       opgestelde facturen en factuuroverzichten.
6.05 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in
       verzuim te zijn en heeft Robeerst Interieurs zonder enige ingebrekestelling het recht de klant over het gehele
       verschuldigde bedrag alsmede de wettelijke rente, vermeerderd met 2% (twee procent), vanaf de vervaldag
       van de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als
       buitengerechtelijke, door niet-betalen van de klant veroorzaakt, zijn voor rekening van de klant.
       De buitengerechtigde incassokosten bedragen 15% (vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum
       van 250,00.
6.06 Robeerst Interieurs is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende
       zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze
       zekerheid niet kan worden gegeven. In dat geval heeft de koper de keuze tussen contante betaling van
       de te leveren zaken/te verrichten werkzaamheden onder verrekening van een eventueel betaald voorschot
       en annulering van de overeenkomst, met inachtneming van het in artikel 6.8 bepaalde.
6.07 Betalingen die vanwege de klant aan Robeerst Interieurs plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend
       tot afdoening van de oudste ten laste van de klant nog openstaande post, met inbegrip van de daarop gevallen
       vertragingsrente en kosten.
6.08 Bij het uitblijven van betaling op het moment van levering is het voor Robeerst Interieurs mogelijk niet over
       te gaan tot de daadwerkelijke levering. Indien en voor zover Robeerst Interieurs niet overgaat tot levering is
       de klant gehouden aan Robeerst Interieurs de kosten van transport en een bedrag van 50,00 per dag, of
       gedeelte van een dag, totdat levering plaatsvindt ter vergoeding van de kosten die Robeerst Interieurs heeft
       wegens opslag van de zaak/zaken te voldoen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.01 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de klant of personen die in de risicosfeer
       van de klant liggen. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de klant
       opgegeven adres voor rekening van de klant. 
7.02 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente
       en kosten is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht der zaken. Indien de klant de
       geleverde maar door hem aan Robeerst Interieurs niet volledig betaalde zaken overdraagt, in gebruik
       en/of in pand geeft, en/of ingeval van zijn faillissement of surséance van betaling, of beslaglegging geen schriftelijke
       melding daarvan doet aan Robeerst Interieurs 5 dagen daarna, verbeurt de klant een niet voor matiging vatbare boete
       van tenminste drie maal de niet betaalde geldsom.

Artikel 8: Termijn en levering
8.01 Alle door Robeerst Interieurs genoemde leveringstermijnen worden bij benadering gegeven en vastgesteld
       op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Robeerst Interieurs
       bekend  waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.
       Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot
       gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent
       overmacht.
8.02 Overschrijding van de door Robeerst Interieurs opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook,
       geeft de koper nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de
       desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
8.03 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de koper beschikbaar zijn, doch niet door hem
       worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
8.04 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn.

Artikel 9: Transport
9.01 Robeerst Interieurs bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke.
      Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer.
      Robeerst Interieurs is slechts gehouden een (transport) verzekering af te sluiten,
      indien en voor zover Robeerst Interieurs zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 10: Reclamaties, klachten en garantie
10.01 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lakschade, door Robeerst Interieurs worden
         afgeleverd dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient de klant direct daarna of binnen
         24 uren na ontvangst/oplevering van de zaken/werkzaamheden bij Robeerst Interieurs te reclameren.
         Bij zaken welke door of namens de koper zelf worden ver- en/of bewerkt dient de koper zich onmiddellijk bij de
         ontvangst van deze zaken van de goede staat daarvan te overtuigen. Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk
         waarneembaar is dient d  e klant binnen twee weken na ontvangst van de zaken of oplevering van het werk schriftelijk
         te reclameren. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde
         gebreken. Onder reclamaties worden verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde zaken,
         materialen of van uitvoering van werk.
10.02 Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit,
         breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch
         kleurafwijkingen van leverde zaken gekocht op staal of monster. Indien de klant zelf de geleverde zaken
         monteert, dient de klant zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen.
         Na montage door de klant, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.
10.03 Het in artikel 10.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen zij het dat deze dan binnen
         5 werkdagen na factuurdatum middels aangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij
         Robeerst Interieurs.
10.04 Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot Robeerst
           Interieurs gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.
10.05 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen alsmede
         indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen voor Robeerst Interieurs hebben verricht.
10.06 Reclamaties geven de klant nimmer het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
10.07 Tenzij Robeerst Interieurs zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de klant niet
         vrij om zaken aan Robeerst Interieurs te retourneren.
10.08 De garantie met betrekking tot de door Robeerst Interieurs geleverde zaken beperkt zich, zowel voor
         wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.
10.09 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan
          Robeerst Interieurs , zal deze garantie ook gelden voor de klant, indien de leverancier beslist dat de
         reclamatie terecht is.
10.10 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde
         zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke
         reclamatie uit en doet garanties en andere waarboren vervallen. Noch aan een verkleuring van hout, kunststof, textiel
         of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgen handelsgebruik algemeen wordt
         toegelaten noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een klant het recht ontlenen op vervanging,
         herstel of schadevergoeding.

Artikel 11: Herroepingrecht
11.01 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
         Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze,
         waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht
         heeft zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen van zeven (7) werkdagen na aflevering van
         het product in kwestie.
11.02 De consumentkoper kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingrecht indien de producten compleet,
         onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op
         de 14e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van Robeerst Interieurs te zijn.
         De terug te zenden producten dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Het risico van verzending en het bewijs daarvan
         berusten bij de consumentkoper.
11.03 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt,
         dan draagt Robeerst Interieurs zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper
         betaalde aankoopbedrag.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.01 Robeerst Interieurs is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of
         stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk,
         ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of Robeerst Interieurs verrichte werkzaamheden,
         behoudens opzet en/of grote schuld zijdens Robeerst Interieurs .
12.02 Robeerst Interieurs zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en
         door  welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen Robeerst Interieurs en
         de klant.
12.03 Indien en voor zover Robeerst Interieurs zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden
         tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
12.04 De klant vrijwaart Robeerst Interieurs uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het
         personeel van de klant, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.
12.05 Ieder recht van reclame vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht worden genomen.
12.06 Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of 
         schuldvergelijking toe te passen.

Artikel 13: Overmacht/Niet toerekenbare tekortkoming
13.01 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst
         voor Robeerst Interieurs niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Robeerst Interieurs
         het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op
         te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
13.02 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Robeerst Interieurs waardoor de
         normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden,
         maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan
         machinerieën, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken,
         maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het
         niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van Robeerst Interieurs en in het
         algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van Robeerst Interieurs onttrekken, waaronder
         ziekte bij het personeel van Robeerst Interieurs, haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.

Artikel 14: Ontbinding
14.01 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van
         faillissement of surcéance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in
         verzuim te zijn en heeft Robeerst Interieurs het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke
         tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te
         ontbinden, te hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch
         onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Robeerst Interieurs.
         ten laste van de klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opzegbaar.
14.02 Indien de klant een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan Robeerst Interieurs,
         tenzij Robeerst Interieurs nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de
         klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, alles onverminderd het recht van
         Robeerst Interieurs op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen
15.01 Het Nederlandse recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door Robeerst Interieurs
         gedaan of aangegaan.
15.02 De gerechtelijke instanties in het arrondissement 's-Hertogenbosch zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van
         tussen Robeerst Interieurs en haar klanten bestaande geschillen.

Artikel 16: Slotbepaling
16.01 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen
         van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Robeerst Interieurs en de klant in overleg treden
         teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q vernietigde bepalingen overeen te komen,
         waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q vernietigde bepaling in acht wordt genomen.